Safety on Lab

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม 2564

มาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

การกำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อเป็นป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำการทดลองของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัยต้องศึกษาคู่มือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ และต้องทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงสามารถให้ทำการทดลองหรือมีคะแนนผ่านในบทปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัย