วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรง การเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (science) คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน สามารถพิสูจน์ได้

 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • เจตคติทางวิทยาศาสตร์
 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

DOWNLOAD :

บทที่ 2 หน่วยและการวัด

 • หน่วยฐานเอสไอ
 • เลขนัยสำคัญ

DOWNLOAD :

บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่

บทที่ 4 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

บทที่ 5 เทคโนโลยี

บทที่ 6 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

บทที่ 7 พันธะเคมี

 • พันธะไอออน
 • พันธะโคเวเลนซ์
 • พันธะโลหะ

ฺChemical bond โดย Woravith Chansuvarn

บทที่ 8 สสารและการเปลี่ยนแปลง

 • สสารและสาร
 • การจำแนกสถานะสาร
 • การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
 • การจำแนกประเภทของสาร

บทที่ 9 ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

 • ปฏิกิริยาเคมี

DOWNLOAD :

[Download บทเรียน]
[ใบกิจกรรม 9.1]
[ใบกิจกรรม 9.2]
[ใบกิจกรรม 9.3]


SC-ปฏิกิริยาเคมี โดย Woravith Chansuvarn

บทที่ 10 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • การรักษาสมดุลของน้ำ

DOWNLOAD :

[Download บทเรียน]
[ใบกิจกรรม 10.1]
[ใบกิจกรรม 10.2]
[ใบกิจกรรม 10.3]

บทที่ 11 ระบบนิเวศ

 • ความหมายระบบนิเวศ
 • องค์ประกอบของระบบนิเวศ
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 • การหมุนเวียนของสาร

DOWNLOAD :

 • [Download บทเรียน]
 • [ใบกิจกรรม 11.1]
 • [ใบกิจกรรม 11.2]
 • [ใบกิจกรรม 11.3]

SC-ระบบนิเวศ โดย Woravith Chansuvarn