Research

 • การทดสอบความสามารถในการออกฤทธิ์ของไฮโดรโซลใบพลูสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรลดการอักเสบของเหงือก (งบประมาณ 2565)
 • การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและความสามารถในการออกฤทธิ์ของน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบขลู่ สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบของผิวหนัง (งบประมาณ 2564)
 • ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู
 • ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปื้อนในเมล็ดข้าว
 • ชุดกรองน้ำอย่างง่ายในครัวเรือนสำหรับกำจัดสนิมเหล็กและความกระด้างถาวรของระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • การดัดแปลงพื้นผิวตัวดูดซับสาหรับกาจัดไอออนตะกั่วจากสารละลาย
 1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2014). การออกแบบเซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนปรอทด้วยตาเปล่า. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 42(4), 748-760.
 2. Chansuvarn, W., & Imyim, A. (2012). Visual and colorimetric detection of mercury (II) ion using gold nanoparticles stabilized with a dithia-diaza ligand. Microchimica Acta, 176(1-2), 57-64.
 3. Chansuvarn, W., Panich, S., & Imyim, A. (2013). Simple spectrophotometric method for determination of melamine in liquid milks based on green Mannich reaction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 113, 154-158.
 4. Chansuvarn, W., Tuntulani, T., & Imyim, A. (2015). Colorimetric detection of mercury (II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold-based nanomaterials. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 65, 83-96.
 5. Chansuvarn, W., & Jainae, K. (2015). Adsorption of Pb(II) from aqueous solution onto manganese oxide-modified laterite soil. Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST, 198-205.
 6. Chansuvarn, W., & Jainae, K. (2018). Adsorption of cadmium (II) ion from aqueous solution onto a raw material of bamboo powder and its surface modification. Applied Mechanics and Materials, 879, 131-136.
 7. Chansuvarn, W. (2019). Determination of Total Arsenic Using Microwave Digestion Technique-Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. Applied Mechanics and Materials, 891, 154-160.
 8. Chansuvarn, W. (2020). Determination of residual heavy metals in an incinerator bottom ash from municipal solid waste power plant. Applied Mechanics and Materials, 901, 65-71.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, สิริรัตน์ พานิช, และอัญชนา ขัตติยะวงศ์. (2564, 30 สิงหาคม). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกขลู่  [เอกสารนำเสนอในที่ประชุม]. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19”. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร. 
 • สิริรัตน์ พานิช, และวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2565, 2-3 มีนาคม). การพัฒนาสูตรผงโปรตีนต้านอนุมูลอิสระสูงจากพืช [เอกสารนำเสนอในที่ประชุม].  งานประชุมวิชาการระดับชาติ โภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 15 “โภชนาการ : โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว”. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร.
 • Heavy metals
 • Visual detection of heavy metals
 • Adsorption based on bio-adsorbents and waste materials
 • Naked-eye detection based on gold nanoparticles
 • Trace elements in rice plant and organic farming
 • เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณธาตุและโลหะหนัก (elemental analysis and heavy metal quantitation)
 • การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์
 • การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยตาเปล่า (naked-eye detection)
 • การพัฒนาตัวดูดซับชีวภาพ (bioadsorption)
เคมีวิเคราะห์ (หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ) (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. [Link]

ตำราเรียน วิชาเคมีสำหรับวิศวกร. 2559. [Link]

[ซื้อออนไลน์] [E-book]

 

 

ได้รับรางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี (18 มกราคม 2565)

 

 

 • การพัฒนาสูตรตำรับครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดหัวไชเท้า และการประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและทางประสาทสัมผัส > มิสโคโค่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  [link]โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(กุมภาพันธ์ 2564 – 30 ธันวาคม 2564)