คนเขียนกลอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม 2564

“เพราะเรื่องราวหลากเหตุการณ์ ควรค่าแก่การจดจำ บทกลอนเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียงร้อยฉันทลักษณ์ให้มีสัมผัสทั้งตัวอักษรและสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่าน”