รหัสแสดงความเสี่ยง (Risk Phases) และรหัสความปลอดภัย (Safety Phases)

รหัสแสดงความเสี่ยง

รหัสที่ใช้บ่งบอกลักษณะของความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 59 แบบ โดยใช้อักษร R นำหน้า ตามด้วยตัวเลข 1 ถึง 59 รหัสแสดงความเสี่ยงอาจเป็นแบบรหัสเดี่ยวและรหัสแบบผสม 

รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสเดี่ยว
R1 เกิดระเบิดได้เมื่อสารแห้ง
R2 มีความเสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น
R3 มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น
R4 เกิดเป็นสารประกอบโลหะที่ไวไฟต่อการระเบิด
R5 เกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
R6 เกิดระเบิดได้ไม่ว่าจะสัมผัสกับอากาศหรือไม่
R7 อาจติดไฟได้
R8 อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุเชื้อเพลิง
R9 ระเบิดเมื่อผสมกับวัตถุเชื้อเพลิง
R10 สารไวไฟ
R11 สารไวไฟสูง
R12 สารไวไฟสูงมาก
R13 ก๊าซเหลวไวไฟสูงมาก
R14 เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
R15 เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับน้ำ
R15.1 เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับกรด
R16 ระเบิดเมื่อผสมกับสารออกซิไดซ์
R17 ติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ
R18 ขณะใช้งานอาจเกิดสารผสมระหว่างอากาศกับไอระเหยที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้
R19 อาจเกิดสารเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้
R20 อันตรายเมื่อสูดดม
R21 อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R22 อันตรายเมื่อกินเข้าไป
R23 เป็นพิษเมื่อสูดดม
R24 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
R25 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป
R26 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม
R27 เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R28 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป
R29 เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับน้ำ
R30 เปลี่ยนเป็นสารไวไฟสูงได้ในขณะใช้งาน
R31 เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับกรด
R 31.1 เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับด่าง
R32 เกิดก๊าซมิพิษมากเมื่อสัมผัสกับกรด
R33 อันตรายจากการสะสม (ในร่างกาย)
R34 เกิดแผลไหม้ได้
R35 เกิดแผลไหม้รุนแรงได้
R36 ระคายเคืองต่อตา
R37 ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
R38 ระคายเคืองต่อผิวหนัง
R39 อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R40 มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R41 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา
R42 อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม
R43 อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R44 เสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อได้รับความร้อนภายในพื้นที่จำกัด
R45 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
R46 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
R47 อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์
R48 เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อได้รับติดต่อเป็นเวลานาน
R49 อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการสูดดม
R50 เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
R51 อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
R52 อาจเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
R53 อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมของน้ำ
R54 เป็นพิษต่อพืช
R55 เป็นพิษต่อสัตว์
R56 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดิน
R57 เป็นพิษต่อน้ำ
R58 อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม
R59 ก่อเกิดผลเสียต่อชั้นโอโซน
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสผสม
R14/15 เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำแล้วให้ก๊าซที่ไวไฟสูง
R15/29 เกิดก๊าซพิษที่ไวไฟสูง เมื่อสัมผัสกับน้ำ
R20/21 อันตรายเมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R20/22 อันตรายเมื่อสูดดมและเมื่อกินเข้าไป
R20/21/22 อันตรายเมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป
R21/22 อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป
R23/24 เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R23/25 เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป
R23/24/25 เป็นพิษ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป
R24/25 เป็นพิษ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป
R26/27 เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R26/28 เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป
R26/27/28 เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป
R27/28 เป็นพิษมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป
R36/37 ระคายเคืองต่อตา และทางเดินหายใจ
R36/38 ระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง
R36/37/38 ระคายเคืองต่อตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง
R37/38 ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และผิวหนัง
R39/23 เป็นพิษ เมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/24 เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/25 เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/23/24 เป็นพิษ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/23/25 เป็นพิษ เมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/23/24/25 เป็นพิษ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/26 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/27 เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/28 เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/26/27 เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและ สัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/26/28 เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/27/28 เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R39/26/27/28 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
R40/20 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม
R40/21 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
R40/22 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อกินเข้าไป
R40/20/21 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง
R40/20/22 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และกินเข้าไป
R40/21/22 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป
R40/20/21/22 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป
R42/23 อาจเกิดการแพ้เมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง
R48/20 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเป็นเวลานาน
R48/21 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/22 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/20/21 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/20/22 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/21/22 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/20/21/22 อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/23 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเป็นเวลานาน
R48/24 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/25 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/23/24 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/23/25 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/24/25 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน
R48/23/24/25 เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน

รหัสแสดงความปลอดภัย

รหัสที่แสดงคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ปัจจุบันมีอยู่ 60 แบบ โดยใช้อักษร S นำหน้าตามด้วยตัวเลข 1- 60 โดยแสดงเป็นรหัสเดี่ยวและแสดงรหัสผสม

รหัสความปลอดภัย แบบรหัสเดี่ยว
S1 เก็บในสถานที่มิดชิด
S2 เก็บให้ห่างจากเด็ก
S3 เก็บในที่เย็น
S4 เก็บให้ห่างจากสิ่งมีชีวิต
S5 เก็บสารไว้ใน…
S5.1 …น้ำ
S5.2 …ปิโตเลียม
S6 เก็บไว้ภายใต้สภาวะ…
S6.1 …ก๊าซไนโตรเจน
S6.2 …ก๊าซอาร์กอน
S6.3 …ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
S7 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
S8 เก็บในภาชนะแห้ง
S 9 เก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
S12 ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท
S13 เก็บให้ห่าง อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์
S14 เก็บให้ห่างจาก…
S14.1 …สารรีดิวซ์, สารประกอบโลหะหนัก ,กรดและด่าง
S14.2 …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก
S14.3 …เหล็ก
S14.4 …น้ำและด่าง
S14.5 …กรด
S14.6 …ด่าง
S14.7 …โลหะ
S14.8 …สารออกซิไดซ์และกรด
S14.9 …สารอินทรีย์ไวไฟ
S14.10 …กรด, สารรีดิวซ์ ,และวัสดุไวไฟ
S14.11 …วัสดุไวไฟ
S15 เก็บให้ห่างจากความร้อน
S16 เก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีสารติดไฟ-ห้ามสูบบุหรี่
S17 เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้
S18 ถือและเปิดภาชนะด้วยความระมัดระวัง
S20 ห้ามรับประทานหรือดื่มขณะใช้สารนี้
S21 ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้สารนี้
S22 ห้ามดูดฝุ่นละออง
S23 ห้ามสูดดมแก๊ส/ควัน/ไอระเหย/ละออง
S23.1 ห้ามสูดดมแก๊ส
S23.2 ห้ามสูดดมไอระเหย
S23.3 ห้ามสูดดมละออง
S23.4 ห้ามสูดดมควัน
S23.5 ห้ามสูดดมไอระเหย/ละออง
S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
S25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา
S26 กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์
S27 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
S28 กรณีที่สารถูกผิวหนังให้ล้างออกทันทีด้วย…ปริมาณมาก ๆ
S28.1 …น้ำ
S28.2 …น้ำและสบู่
S28.3 …น้ำและสบู่ และ Polyethylene glycol 400 ถ้าหาได้
S28.4 …Polyethylene glycol 300: Ethanol (2:1) แล้วตามด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และสบู่
S28.5 … Polyethylene glycol 400
S28.6 … Polyethylene glycol 400 และล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
S28.7 … น้ำและสบู่ที่เป็นกรด
S29 ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ
S30 ห้ามเติมน้ำลงในสารนี้
S33 ระมัดระวังในการตรวจวัดประจุไฟฟ้าสถิตย์
S34 หลีกเลี่ยงการกระเทือนและเสียดสี
S35 สารนี้และภาชนะบรรจุต้องทำลายอย่างปลอดภัย
S35.1 สารนี้และภาชนะบรรจุจะต้องเติม 2% NaOH ก่อนนำไปทำลายต่อไป
S36 สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม
S37 สวมถุงมือที่เหมาะสม
S38 ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
S39 สวมเครื่องป้องกันตาและหน้า
S40 ทำความสะอาดพื้นและวัสดุที่เปื้อนสารด้วย…
S41 ในกรณีเกิดไฟลุกไหม้ และ /หรือระเบิด ห้ามสูดดมควัน
S42 ในระหว่างเกิดควัน/ละออง ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
S43 ในกรณีติดไฟ ใช้…
S43.1 …น้ำ
S43.2 …น้ำหรือผงดับไฟ
S43.3 …ผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ
S43.4 …คาร์บอนไดออกไซด์-ห้ามใช้น้ำ
S43.5 …Halons-ห้ามใช้น้ำ
S43.6 …ทราย-ห้ามใช้น้ำ
S43.7 …ผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ
S43.8 …ทราย,คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ
S44 หากรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ (นำฉลากของสารไปด้วย)
S45 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ทันที (นำฉลากของสารไปด้วย)
S46 หากกลืนสารนี้ ให้พบแพทย์ทันที และนำฉลากของสารไปด้วย
S47 เก็บในที่ซึ่งอุณหภูมิไม่เกิน…oC
S48 เก็บในที่เปียกด้วย…
S48.1 …น้ำ
S49 เก็บในภาชนะบรรจุดั้งเดิม
S50 ห้ามสัมผัสกับ…
S50.1 …กรด
S50.2 …ด่าง
S50.3 …กรดแก่, ด่างแก่, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หรือเกลือของมัน
S51 ใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น
S52 ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณกว้าง
S53 หลีกเลี่ยงการสัมผัส-ได้รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้
S54 ก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุมมลพิษ
S55 ต้องมีการบำบัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดก่อนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
S56 ห้ามปล่อยลงในท่อระบายหรือสิ่งแวดล้อม ต้องปล่อยในที่เก็บกักน้ำเสียที่ได้รับอนุญาติ
S57 มีหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
S58 ทำลายเช่นเดียวกับสารมีพิษอันตราย
S59 ควรขอคำแนะนำจากผู้ผลิต/จำหน่อย เมื่อนำมาใช้ใหม่
S60 สารนี้ และ/หรือ ภาชนะบรรจุต้องมีการทำลายเช่นเดียวกับสารมีพิษอันตราย
รหัสความปลอดภัย แบบรหัสผสม
S1/2 เก็บในสถานที่ปิดสนิท และพ้นจากเด็ก
S3/7/9 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี
S3/9 เก็บในที่เย็น และอากาศถ่ายเทดี
S3/9/14 เก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างไกลจาก…
S3/9/14.1 …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง
S3/9/14.2 …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก
S3/9/14.3 …เหล็ก
S3/9/14.4 …น้ำและด่าง
S3/9/14.5 …กรด
S3/9/14.6 …ด่าง
S3/9/14.7 …โลหะ
S3/9/14.8 …สารออกซิไดซ์ และกรด
S3/9/14/49 เก็บในภาชนะเดิม ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างไกลจาก…
S3/9/14.1/49 …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง
S3/9/14.2/49 …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก
S3/9/14.3/49 …เหล็ก
S3/9/14.4/49 …น้ำและด่าง
S3/9/14.5/49 …กรด
S3/9/14.6/49 …ด่าง
S3/9/14.7/49 …โลหะ
S3/9/14.8/49 …สารออกซิไดซ์ และกรด
S3/9/49 เก็บในภาชนะเดิม และ อากาศถ่ายเทดี
S3/14 เก็บในที่เย็น และห่างไกลจาก…
S3/14.1 …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง
S3/14.2 …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก
S3/14.3 …เหล็ก
S3/14.4 …น้ำและด่าง
S3/14.5 …กรด
S3/14.6 …ด่าง
S3/14.7 …โลหะ
S3/14.8 …สารออกซิไดซ์ และกรด
S7/8 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและแห้ง
S7/9 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและอากาศถ่ายเทดี
S20/21 ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะที่ใช้สารนี้
S24/25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและ ตา
S36/67 สวมเสื้อผ้าและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
S36/37/39 สวมเสื้อผ้าและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า
S36/39 สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า
S37/39 สวมถุงมือที่เกมะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า
S47/49 เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้นที่อุณหภูมิไม่เกิน…oC (กำหนดโดยผู้ผลิต)