เคมีสำหรับสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายรายวิชา 
ST2091101 : 3(3-0-6)

ปริมาณสัมพันธ์ สารละลายและความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลกรด-เบสและสมดุลไอออน สารอินทรีย์และหมู่ฟังก์ชัน ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ แอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลิไซคลิกและเฮเทอโรไซคลิก แอโรแมติกและอนุพันธ์

Stoichiometry; solution and concentration; acid-base and ion equilibria; organic compounds and functional groups; reaction of organic chemistry; aliphatic hydrocarbon; alicyclic and heterocyclic; aromatic and their derivative

>> เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2566) [Download]

หนังสือ ตำรา

  1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2565). เคมีวิเคราะห์: หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  2. Averill, B.A. (2012). Principles of General Chemistry. https://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0m/index.html
  3. Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M. & Stoltzfus, M. W. (2017). Chemistry: The Central Science (14th ed.). Pearson Education, Inc.
  4. Petrucci, R. H., Herring, F.G.,  Madura, D. J., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th ed.). Pearson Prentice Hall.
  5. Silberberg, M.S. & Amateis, P.G. (2021). Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change (9th ed.). McGraw-Hill Publishing Company.
  6. Overby, J. & Chang, R., (2022). Chemistry (14th ed.). McGraw-Hill.