เคมี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายรายวิชา 
ST2041110 : 3(3-0-6)

แก๊สและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์และเคมีสิ่งแวดล้อม

Gas and solid; liquid and solution; kinetics chemistry; thermodynamics; electrochemistry; nuclear chemistry and environmental chemistry

>> เอกสารคำสอน (ฉบับปีการศึกษา 2565) [Download]

หนังสือ ตำรา

  1. โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2557). เคมี 3 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี). บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.
  2. รานี สุวรรณพฤกษ์. (2553). เคมีทั่วไป สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 1  (พิมพ์ครั้งที่ 3). บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด.
  3. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2565). เคมีวิเคราะห์: หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  4. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล และอาทิตย์ สกุลตันติเมธา. (2554). เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร.  บริษัททริฟเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.
  5. Averill, B.A. (2012). Principles of General Chemistry. https://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0m/index.html
  6. Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M. & Stoltzfus, M. W. (2017). Chemistry: The Central Science (14th ed.). Pearson Education, Inc.
  7. Petrucci, R. H., Herring, F.G.,  Madura, D. J., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th ed.). Pearson Prentice Hall.
  8. Silberberg, M.S. & Amateis, P.G. (2021). Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change (9th ed.). McGraw-Hill Publishing Company.
  9. Overby, J. & Chang, R., (2022). Chemistry (14th ed.). McGraw-Hill.