ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2566

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ
An understanding of chemical principles is important in the solution of many problems in the associated disciplines, those that rely on the core ideas of chemistry for their success.

Lagowski, The University of Texas at Austinh