CG: EngChem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2563

หน่วยที่ 1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม

  • เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอน
  • ประเภท : JPG
  • จำนวน : 20 หน้า
  • ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563

Facebook    Slideshare  Youtube EP1  Youtube EP2

หน่วยที่ 2 ปริมาณสัมพันธ์

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ จำนวนโมล สมการเคมี ความสัมพันธ์เชิงโมล สารกำหนดปริมาณ และการคำนวณปริมาณสัมพันธ์
ประเภท : JPG
จำนวน : 22 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 3 สมบัติพีริออดิก

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับตารางธาตุและสมบัติพีริออดิก ขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และพลังงานอิเล็กโทรเนกาติวิตี
ประเภท : JPG
จำนวน : 20 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563

หน่วยที่ 4 พันธะเคมี

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ประเภท : JPG
จำนวน : 25 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP1) สมบัติแก๊ส

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับสมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส สมการแก๊สสมบูรณ์แบบ และพฤิตกรรมของแก๊จริง
ประเภท : JPG
จำนวน : 23 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP2) ของแข็ง

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวของแข็งและโครงสร้างผลึกของแข็ง 
ประเภท : JPG
จำนวน : 32 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP3) ของเหลวและสารละลาย

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับของเหลวและสารละลาย
ประเภท : JPG
จำนวน : 22 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 6 (EP1) สมดุลเคมี

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล หลักเลอชาเตอร์ลิเอร์ 
ประเภท : JPG
จำนวน : 19 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 6 (EP2) จลนพลศาสตร์

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา และอันดับของปฏิกิริยา 
ประเภท : JPG
จำนวน : 20 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 7 สมดุลกรด-เบส

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกัสมดุลกรด-เบส
ประเภท : JPG
จำนวน : 28 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563


Facebook Slideshare