หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

hcatscirmutp

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต เป้าหมายให้สำเร็จการศึกษาภายใน 7 ภาคการศึกษา (สามปีครึ่ง) จำแนกเป็นวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวม 87 หน่วยกิต (กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต)  และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและการชะลอวัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เสริมสร้างความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ

FB : สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

Link : https://www.facebook.com/hcatscirmutp

Line Official : @583ketjy

Posted in ประกาศ and tagged , , .