โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน (16-17 ตุลาคม 2564) >> View

หลักสูตรที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (24-25 ตุลาคม 2564)  >> View

หลักสูตรที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (6-7 พฤศจิกายน 2564) >> View

หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารออนไลน์ในยุคสังคมดิจิทัล และการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพื่อการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ (8-9 ธันวาคม 2564) >> View

 

 

Link >> More detail

Posted in ประกาศ.