ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของแหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน

Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic and covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium

การทดลองที่ 1  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) View More

การทดลองที่ 2 เครื่องแก้วและเทคนิคการทดลองทางเคมี (Glassware and Laboratory Techniques) View More

การทดลองที่ 3 หน่วยพื้นฐานและเลขนัยสำคัญ (Unit and Significant Figure) View More

การทดลองที่ 4 สารเคมีและการเตรียมสารละลาย (Reagents and Preparation of Solution) View More

การทดลองที่ 5 ปริมาณสัมพันธ์ (Stoichiometry) View More

การทดลองที่ 6 ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง (The Reaction of Copper and Its Compounds) View More

การทดลองที่ 7 การหาค่าคงที่ของแก๊ส  (Determination of the Gas Constant) View More

การทดลองที่ 8  โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) View More

การทดลองที่ 9 ปฏิกิริยาผันกลับและสมดุลเคมี (Reversible Reactions and Chemical Equilibrium) View More

การทดลองที่ 10 จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมไดโครเมตกับเอทานอล (Chemical Kinetics of Potassium Dichromate and Ethanol) View More

การทดลองที่ 11 กรด-เบส อินดิเคเตอร์ (Acid-Base Indicator) View More

การทดลองที่ 12 การไทเทรตปฏิกิริยากรด-เบส (Acid-Base Titration) View More