ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

คำชี้แจง > มาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
การกำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อเป็นป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำการทดลองของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัยต้องศึกษาคู่มือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ และต้องทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงสามารถให้ทำการทดลองหรือมีคะแนนผ่านในบทปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัย   Click ระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย