การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม บรรยายวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย [DOWNLOAD]

Posted in หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน.