เคมี เล่ม 1 (คัมภีร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) E-book

ชื่อหนังสือ: เคมี เล่ม 1 (คัมภีร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่เผยแพร่ : 2567

หนังสือเคมี เล่ม 1 (คัมภีร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ได้เรียบเรียงความรู้ทางเคมีในระดับพื้นฐานเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานศาสตร์แห่งเคมี เปรียบเสมือนคัมภีร์สำหรับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอ่านประกอบเพิ่มเติมจากการเข้าเรียนในชั้นเรียน การค้นคว้าเพิ่มเติม การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้อ้างอิงความรู้วิชาการได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเพิ่มติมจาก ตำราเรียน วิชาเคมีสำหรับวิศวกร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดไว้

#เพราะเรารู้ว่ามันไม่ง่าย…แต่เราจะทำให้มันไม่ยาก

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย 9 บท ดังนี้

  • บทที่ 1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม
  • บทที่ 2 สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน
  • บทที่ 3 ปริมาณสัมพันธ์
  • บทที่ 4 พันธะเคมี
  • บทที่ 5 สมบัติแก๊ส
  • บทที่ 6 ของแข็ง
  • บทที่ 7 ของเหลวและสารละลาย
  • บทที่ 8 สมดุลเคมี
  • บทที่ 9 จลนศาสตร์เคมี

สั่งซื้อ E-book ผ่าน Meb [Click]

Posted in Uncategorized, หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน.