การเตรียมตัวอย่างสำหรับตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 28 ตุลาคม 2562

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

บรรยายวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน[View  by Facebook] [View by Slideshare]  [Download PPT]