ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ผลกระทบ (impact)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม 2564