หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2563

หนังสือ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

ชื่อหนังสือ : เคมีวิเคราะห์ (หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปี พ.ศ. : 2565

……………………………

เคมีวิเคราะห์ : ศาสตร์แห่งปรัชญาเคมีที่บูรณาการความรู้พื้นฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ และทักษะประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านการวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่าง ศาสตร์แห่งเคมีวิเคราะห์ไม่เพียงแต่อาศัยหลักการทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผู้ทดลองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเราไม่อาจทราบค่าแท้จริง ความคลาดเคลื่อนต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้มีความแม่นมากที่สุด

#เพราะเรารู้ว่ามันไม่ง่าย…แต่เราจะทำให้มันไม่ยาก

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย 14 บท ดังนี้

 • บทที่ 1 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • บทที่ 2 หน่วยทางเคมีและการเตรียมสารละลาย
 • บทที่ 3 การชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง
 • บทที่ 4 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • บทที่ 5 การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
 • บทที่ 7 ปริมาตรวิเคราะห์
 • บทที่ 8 เคมีไฟฟ้าพื้นฐาน
 • บทที่ 9 การไทเทรตปฏิกิริยากรด-เบส
 • บทที่ 10 การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดตะกอน
 • บทที่ 11 การไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์
 • บทที่ 12 การไทเทรตแบบเกิดไอออนเชิงซ้อน
 • บทที่ 13 วิธีสเปกโทรสโกปีเบื้องต้น
 • บทที่ 14 วิธียูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี
Chemistry for Engineers

ตำราเรียน วิชาเคมีสำหรับวิศวกร


หมายเหตุ ตำราเรียน วิชาเคมีสำหรับวิศวกร ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดไว้