อินโฟกราฟิก (แนวคิดเบื้องต้น) : Infographic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2563

การทำอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

Infographic = Information + graphic

อินโฟกราฟิก หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปให้เป็น “สารสนเทศในลักษณะของข้อมูล” (สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

Infographic โดย woravith.c