วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต

GE2820102 : Science for Living

อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นวัตกรรมที่อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่

หน่วยที่ 1
อาหารและโภชนาการ

“อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต”

 • อาหารทั่วไป
 • อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
 • อาหารที่กำหนดให้แสดงฉลาก
 • อาหารควบคุมเฉพาะ

แบบทดสอบ

GE2820102-Ch1_1-Foods โดย woravith.c

“สารอาหาร คือสารที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต” 

 • สารอาหารที่ให้พลังงาน
 • สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
 • สารอาหารเสริม
GE2820102-Ch1_2-Nutrition โดย woravith.c

“โภชนาการเป็นรากฐานของสุขภาพ”

 • คุณค่าอาหารและหลักโภชนาการ
 • ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร

GE2820102-Ch1_3-Nutrition โดย woravith.c

หน่วยที่ 2
ยารักษาโรคและสมุนไพร

“ยารักษาโรคเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการบำบัดรักษา เพื่อการบรรเทาอาการ หรือเพื่อป้องกันโรค”

 • ประเภทของยา
 • ฉลากยาและเอกสารกำกับยา
 • การใช้ยาอย่างปลอดภัย
GE2820102-Ch2_1-Medicine โดย woravith.c

สมุนไพรรักษาโรค

 • สมุนไพรจากพืช
 • สมุนไพรจากสัตว์
 • สมุนไพรจากแร่ธาตุ
GE2820102-Ch2_2-Herbs โดย woravith.c

เครื่องสำอางและเวชสำอาง

 • ประเภทเครื่องสำอางและเวชสำอาง
 • สารเคมีในเครื่องสำอาง
 • สมุนไพรไทยที่ใช้ทางเครื่องสำอาง

GE2820102-Ch2_3-Cosmetics โดย woravith.c

หน่วย 3
วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

“วัสดุสิ่งทอ คือ เส้นใย ด้าย ผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใย เส้นด้ายหรือผืนผ้า”

 • ประเภทสิ่งทอ
 • วัสดุสิ่งทอธรรมชาติและใยสังเคราะห์

GE2820102-Ch3_1-Textile โดย woravith.c

นวัตกรรมสิ่งทอ

 • ผลิตภัณฑ์สิ่งทอฉลาด
 • นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว

GE2820102-Ch3_2-Textile Innovation โดย woravith.c

เทคโนโลยีเสื้อผ้า

 • วิวัฒนาการเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ศิลปและวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย

GE2820102-Ch3_3-Cloting โดย woravith.c

หน่วย 4
นวัตกรรมที่อยู่อาศัย

ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัย

 • ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยสี่ภาค
 • บ้านดิน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อยู่อาศัย

GE2820101-Ch4-1-Residence Wisdom โดย woravith.c

นวัตกรรมประหยัดพลังงาน

 • นวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้าง
 • นวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

GE2820101-Ch4-2-Energy-Saving Innovation โดย woravith.c

นวัตกรรมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

 • พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าชาญฉลาด

GE2820102-Ch4-3-Green Innovation โดย woravith.c

หน่วย 5
สุขภาพและโรคอุบัติใหม่

สุขภาพ

 • ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ
 • สุขภาวะทางจิต
 • การดูแลสุขภาพ
 • ความงาม

GE2820102-Ch5_1-Health โดย woravith.c

คุณภาพชีวิต

 • ความหมายและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

GE2820102-Ch5_2-Life Quality โดย woravith.c

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

 • ความหมายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
 • ประเภทโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
 • การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย

GE2820102-Ch5_3-Health โดย woravith.c