การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2565

การเขียนอ้างอิงตามแบบ APA

การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่างๆ ที่พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์ สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) หรือ APA จัดทำเป็นคู่มือการเขียนรายการอ้างอิงเพื่อเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบสำหรับภาคนิพนธ์การทำวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา เริ่มพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.1929 และฉบับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 จัดพิมพ์ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2019 รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการอ้างอิงสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ

การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation)

การเขียนรายการอ้างอิง (Reference)

รูปแบบการเขียนอ้างอิง/บรรณานุกรม (Reference)

แหล่งอ้างอิง

  1. ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์. (2564). การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association, (7th ed.). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  2. American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American PsychologicalAssociation, (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
  3. APA Style Introduction. (n.d.). https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
  4. APA 7th Referencing. (2022, March 31). https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7Home
  5. APA Style Guide: 7th Edition. (2022, November 8). https://library.nic.bc.ca/apa7th/home
  6. Streefkerk, R. (2022, April 21). APA Manual 7th edition: The most notable changes. https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes