หน่วยเอสไอ (SI Unit) สำหรับการวัดทางวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด :  7 สิงหาคม 2561

หน่วยเอสไอ SI Unit by Woravith

ปัจจุบันระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและให้ตกลงใช้ร่วมกันทั่วโลกคือระบบหน่วยเอสไอ (International System of Units หรือ SI units) หน่วยเอสไอ เป็นหน่วยวัดรูปแบบใหม่ของระบบเมตริก (metric system) ที่จัดทำขึ้นในที่ประชุม CGPM (General Conference on Weights and Measures) เมื่อปี ค.ศ.1960 (ตัวย่อ SI มาจากภาษาฝรั่งเศส Système International d’Unités) ระบบหน่วยเอสไอ นิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกทั้งในวงการค้าและวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นสถาบัน National Institute of Standards and Technology (NIST) ของสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้ระบบหน่วย SI อย่างถูกต้องและเป็นสากล “Guide for the use of the International System Units (SI)” ฉบับปรับปรุงปี ค.ศ.2008 ในปัจจุบันหน่วย SI ประกอบด้วย 2 กลุ่ม (class) คือ หน่วยฐานเอสไอ (SI base unitsSI base units) และหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ (SI base unitsSI derived units) ส่วนหน่วยเสริม (supplementary units) 2 ประเภทคือ เรเดียน (radian) เป็นหน่วยของมุมระนาบ และสตีเรเดียน (steradian) เป็นหน่วยของมุมตัน จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ การใช้หน่วยเอสไอได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องเรียนรู้กฎ กติกาและรูปแบบของการใช้ หน่วยอนุพัทธ์เอสไอและคำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI prefixes) ที่จะใช้ร่วมกับหน่วยฐานในระบบหน่วยเอสไอ

 

 

1. หน่วยเอสไอ (SI Unit) 

1.1  หน่วยฐานเอสไอ (SI base units) เป็นหน่วยการวัดพื้นฐานของหน่วยวัดอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งสามารถสอบกลับได้ (traceability) หน่วยฐานทั้ง 7 หน่วย ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 หน่วยฐานเอสไอ (SI base units)

ปริมาณ ชื่อหน่วย ตัวย่อ
ความยาว เมตร (meter) m
มวล กิโลกรัม (kilogram) kg
เวลา วินาที (second) s
กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ (ampere) A
อุณหภูมิ เคลวิน (kelvin) K
ความเข้มของการส่องสว่าง แคนเดลา (candela) cd
ปริมาณของสาร โมล (mole) mol

1.2 หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ (SI derived units) หน่วยอนุพัทธ์เกิดจากการพิสูจน์ทางพีชคณิตระหว่างหน่วยฐานเอสไอหรือระหว่างหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ ตัวย่อของหน่วยอนุพัทธ์เอสไอได้มาจากการกระทำทางคณิตศาสตร์โดยการคูณและการหาร

ตารางที่ 1.2 แสดงตัวอย่างหน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยฐาน

ปริมาณ (derived quantity) หน่วยอนุพัทธ์ ตัวย่อ
พื้นที่ (area) ตารางเมตร m2
ปริมาตร (volume) ลูกบาศก์เมตร m3
อัตราเร็ว, ความเร็ว (speed, velocity) เมตรต่อวินาที m·s-1
ความเร่ง (acceleration) เมตรต่อวินาทีกำลังสอง m·s-2
เลขคลื่น (wave number) reciprocal meter m-1
ความหนาแน่น (density) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร kg·m-3
ความหนาแน่นกระแส (current density) แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เมตร A·m-3
ความแรงสนามไฟฟ้า (electric field strength) โวลต์ต่อเมตร V·m-1
ความเข้มแสง (luminance) แคนเดลาต่อตารางเมตร cd·m2
ความเข้มข้นเชิงปริมาณสาร (amount of substance concentration) โมลต่อลูกบาศก์เมตร mol·m-3

หน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่มีชื่อหน่วยเฉพาะและมีสัญลักษณ์เฉพาะ แสดงในตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 หน่วยอนุพัทธ์ที่มีสัญลักษณ์เฉพาะ

ปริมาณ ชื่อหน่วยเฉพาะ สัญลักษณ์เฉพาะ สัญลักษณ์แสดงไม่เป็นหน่วย SI สัญลักษณ์แสดงเป็นหน่วย SI
มุมระนาบ (plane angle) เรเดียน rad m/m
มุมตัน (solid angle) สตีเรเดียน sr m2/m2
ความถี่ (frequency) เฮิรตซ์ Hz 1/s
แรง (force) นิวตัน N kg·m/s2
ความดัน (pressure) พาสคัล Pa N/m2 kg·m×s2
พลังงาน หรืองาน (energy or work) จูล J N×m kg·m2/s2
กำลังไฟฟ้า (power) วัตต์ W J/s kg·m2/s3
ประจุไฟฟ้า (electric charge) คูลอมบ์ C A·s
ศักย์ไฟฟ้า (electric potential) โวลต์ V W/A kg·m2/A·s3
ความจุ (capacitance) ฟารัด F C/V m-2kg-1s4A2
ความต้านทานไฟฟ้า (electric resistance) โอห์ม W V/A m2kg/s3A2
การนำไฟฟ้า (conductance) ซีเมนส์ S 1/W, A/V s3A2/m2kg
ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) เวเบอร์ Wb V×s m2kgs-2A-1
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) เทสลา T Wb/m2 kg/s2A
ความเหนี่ยวนำ (inductance) เฮนรี H Wb/A m2kg/s2A2
อุณหภูมิ (temperature) เซลเซียส °C K
ฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous flux) ลูเมน lm cd×sr cd
ความสว่าง (illuminance) ลักซ์ lx lm/m2 m-2·cd

1.3 คำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI prefixes) คือสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาวางไว้หน้าหน่วย มีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคู่กับหน่วย จึงมีผลเท่ากับการเพิ่มหรือลดขนาดของหน่วยนั้น ดังแสดงในตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4 คำนำหน้าหน่วยแสดงปริมาณตัวเลข

คำนำหน้า สัญลักษณ์ แฟกเตอร์ คำนำหน้า สัญลักษณ์ แฟกเตอร์
เดซิ (deci) d 10-1 เดคา (deca) da 10
เซนติ (centi) c 10-2 เฮกโต (hecto) h 102
มิลลิ (milli) m 10-3 กิโล (kilo) k 103
ไมโคร (micro) μ 10-6 เมกะ (mega) M 106
นาโน (nano) n 10-9 จิกะ (giga) G 109
พิโก (pico) p 10-12 เทระ (tera) T 1012
เฟมโต (femto) f 10-15 เพตะ (peta) P 1015
อัตโต (atto) a 10-18 เอกซะ (exa) E 1018
เซปโต (zepto) z 10-21 เซตตะ (zetta) Z 1021
ยอกโต (yocto) y 10-24 ยอตตะ (yotta) Y 1024

1.4 ข้อแนะนำวิธีการเขียนหน่วยวัดระบบหน่วยเอสไอ

สำหรับข้อแนะนำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้รูปแบบและวิธีการเขียนของหน่วยวัดระบบหน่วยเอสไอ (SI units) ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างการใช้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งพบเห็นบ่อยๆ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ของหน่วยจะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวตรง

 • ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (meter) ใช้สัญลักษณ์ m
 • มวล มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kilogram) ใช้สัญลักษณ์ kg
 • เวลา มีหน่วยเป็นวินาที (second) ใช้สัญลักษณ์ s
 • ปริมาณสาร มีหน่วยเป็นโมล (mole) ใช้สัญลักษณ์ mol

ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ย่อมาจากชื่อบุคคล ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

 • กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์ A
 • อุณหภูมิ มีหน่วยเป็นเคลวิน (Kelvin) ใช้สัญลักษณ์ K
 • ความดัน มีหน่วยเป็นปาสคาล (Pascal) ใช้สัญลักษณ์ Pa
 • ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ใช้สัญลักษณ์ V

ข้อยกเว้น หน่วยลิตร ให้ใช้ L (พิมพ์ใหญ่) เพื่อไม่ให้สับสนกับเลขหนึ่ง “1” หรือตัวไอ “I”

2. กรณีเขียนหน่วยเป็นภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ของหน่วยจะมีรูปเป็นเอกพจน์เสมอ

 • การเขียนที่ถูกต้อง = 75 cm
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง = 75 cms

3. สัญลักษณ์หน่วยจะถือว่ามีความหมายเชิงคณิตศาสตร์ไม่ใช่ตัวย่อ จึงไม่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ยกเว้นกรณีที่สัญลักษณ์หน่วยนั้นลงท้ายประโยคในการเขียนภาษาอังกฤษ

 • การเขียนที่ถูกต้อง 20 mm, 10 kg, 75 cm
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 20 mm., 10 kg., 75 cm.

4. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการคูณกันของหน่วยสองหน่วยจะเชื่อมกันด้วยจุดกลาง (ไม่ใช่จุดล่าง) หรือเว้นวรรคโดยไม่แยกบรรทัด

 • การเขียนที่ถูกต้อง N×m หรือ N m
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง N.m

5. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการหารกันจะเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทับ (/) หรือยกกำลังด้วยเลขติดลบ โดยให้ใช้เครื่องหมายทับได้เพียงครั้งเดียว

 • การเขียนที่ถูกต้อง m/s2 หรือ m×s-2
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง m/s/s

6. ไม่ควรนำสัญลักษณ์ของหน่วยและชื่อของหน่วยมาเขียนรวมกันและไม่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับชื่อของหน่วย

 • การเขียนที่ถูกต้อง C/kg หรือ C×kg-1 หรือ coulomb per kilogram
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง coulomb/kg หรือ coulomb·kg-1 หรือ C per kg-1

7. ไม่ควรใช้คำย่อต่างๆ แทนสัญลักษณ์ของหน่วยหรือชื่อหน่วย

 • ไม่ควรใช้ sec แทน s หรือ second
 • ไม่ควรใช้ mps แทน m/s
 • ไม่ควรใช้ mins แทน min หรือ minutes
 • ไม่ควรใช้ lit แทน L หรือ liter

8. การเขียนสัญลักษณ์หน่วยเป็นภาษาอังกฤษต้องไม่เขียนหน่วยเป็นพหูพจน์

 • henries ซึ่งเป็นพหูพจน์ของ henry

9. การเขียนคำนำหน้าหน่วยต้องไม่มีช่องว่างระหว่างสัญลักษณ์ของหน่วย

 • เซนติเมตร เป็น cm ไม่ใช่ c m

10.สัญลักษณ์ของคำนำหน้าหน่วยทุกคำที่มากกว่า 103 (kilo) จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

 • 106 เมกะ (mega) ใช้สัญลักษณ์ M
 • 109 จิกะ (giga) ใช้สัญลักษณ์ G

11. ไม่ใช้คำนำหน้าหน่วยรวมกัน เช่น การใช้คำนำหน้าหน่วยในของ kg จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ gram (g)

 • การเขียนที่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mg (1 milligram)
 • การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mkg (1 micro­kilogram)

12. ต้องไม่เขียนคำนำหน้าหน่วยแสดงปริมาณตัวเลขโดยลำพังโดยไม่มีหน่วยฐานเอสไอหนือหน่วยอนุพัทธ์

 • ต้องเขียน 2.5×109 s-1 ไม่ใช่ 2.5 G/s
 • ต้องเขียน 5×10cm-1 ไม่ใช่ 5 M/cm

 

เอกสารอ้างอิง

 1. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. 2563. เคมีวิเคราะห์: หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.