Online-AppliedChem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี การกัดกร่อนของโลหะ เคมีอินทรีย์ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารโพลิเมอร์ การบำบัดน้ำเสีย

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

Download :
Link : WorkSheet :
 • WS01

พันธะเคมี

Download :
Link : WorkSheet :
 • WS02

โลหะและการกัดกร่อนของโลหะ

Download :

 • เอกสารประกอบการสอน
 • สไลด์ Powerpoint
 • ChemoGraphics  

 

 

Link :

 • สมบัติโลหะ

WorkSheet :

 • WS03

เคมีอินทรีย์

Download :

 • เอกสารประกอบการสอน
 • สไลด์ Powerpoint
 • ChemoGraphics  

Link :

 • สมบัติสารอินทรีย์

WorkSheet :

 • WS04

ปิโตรเลียม

Download :

« 1 of 2 »

Link :


WorkSheet :

 • WS05

พอลิเมอร์

Download :

Link :

 • สมบัติ
WorkSheet :

 • WS06