หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อส.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
 • อส.บ. สาขาวิสาขาศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)
 • คศ.บ. สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • คศ.บ. สาขาอาหารและโภชนาการ
 • คศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
 • คศ.บ. สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
 • วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • บธ.บ. สาขาการบัญชี
 • บธ.บ. สาขาการจัดการ
 • บธ.บ. สาขาการตลาด
 • บธ.บ. สาขาการเงิน
 • บธ.บ. สาขาระบบสารสนเทศ
 • บธ.บ. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • บธ.บ. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.บ. สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • วท.บ. สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
 • อส.บ. สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • ศศ.บ. สาขาการท่องเที่ยว
 • ศศ.บ. สาขาการโรงแรม
 • ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
 • ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
 • ทล.บ. สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • ทล.บ. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • ทล.บ. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ทล.บ. สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • สถ.บ. สาขาสถาปัตยกรรม