ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.S.Tech.Ed. (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์เทคนิคยานยนต์ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต