คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Faculty of Industrial Education

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Faculty of Industrial Education

previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรปริญญาตรี

  • ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อส.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  • อส.บ. สาขาวิสาขาศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม