การขอใช้บริการ Web Hosting

บริการ Web Hosting

บริการพื้นที่สำหรับโฮสต์เว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียด Web Hosting

  •  PHP version 7
  • 1 ฐานข้อมูล MySQL version 5
  • 1 บัญชี FTP

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. กรอกข้อมูลการขอใช้บริการได้ที่  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Web Hosting โดยล็อกอินด้วยเมล์มหาวิทยาลัย (mail@rmutp.ac.th)
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการสร้าง
  3. เจ้าหน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้กับผู้ขอใช้บริการ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Web Hosting

 

ข้อตกลงในการใช้บริการ

  1. ในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้งกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน
  2. ผู้ใช้งานจะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและ ไม่ยอมให้บุคคลภายนอก บุกรุกเข้าระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานไม่ว่าโดยวิธีการใดๆทั้งสิ้น ห้ามผู้ใช้งานโอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อโดยวิธีการใดๆ และ/หรือยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  3. ผู้ใช้งานจะไม่ใส่ และ/หรือใช้โปรแกรมที่ทำให้ทรัพยากรของระบบลดต่ำลงอย่างมาก  หากตรวจพบหรือมีผู้แจ้งมา สำนักวิทยบริการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการกับผู้ใช้งานชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้น และสำนักวิทยบริการฯ จะส่งอีเมลแจ้งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้
  4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องอัพเดตความปลอดภัยของตัวเว็บไซต์ , plugin และ theme ต่างๆ ที่ติดตั้งอย่างสม่ำเสมอ หากสำนักตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานไม่มีการอัพเดตเกินกว่า 1 ปี สำนักจะทำการลบเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน โดยจะมีการแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้าก่อน 30 วัน หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานต่อ ให้แจ้งกลับมาที่สำนัก และทำการอัพเดตความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน