ติดต่อ/สอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6764 E-mail : nopphanan.n@rmutp.ac.th