รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แนะนำอาจารย์ผูสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Assist.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
Line : woravith

 

เมื่อเราได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน และจากสภาวะปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและการกลายพันธ์ของเชื้อโรคที่เราไม่อาจคาดถึง แต่สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นกำลังผลักให้เราต้องรู้จักเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เราต้องยอมรับและเราต้องปรับตัว

มนุษย์ก็ต้องกลายพันธ์ เป็น "มนุษย์พันธ์ใหม่"  เพื่อให้สามารถอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้อย่างสมดุล

เป็นการเปลี่ยนแปลง...เพื่อการอยู่รอด

"To change, to survival" 

วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ : 23 พฤษภาคม 2563

เครื่องมือจัดการเรียนการสอน

GOOGLE CLASSROOM

https://classroom.google.com

เข้าบัญชี (Log-in) ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย (นักศึกษาดูจากระบบทะเบียน)
User : xxxx-x@rmutp.ac.th
Password : เลขประจำตัวประชาชน
รหัสเข้าห้องเรียน : รับจากผู้สอน

ONLINE Channels

       

APPLICATION 

ClearScanner

ใช้สำหรับถ่ายรูปส่งการบ้าน กิจกรรม หรือ worksheet ส่งเป็นไฟล์ pdf

หมายเหตุ สามารถใช้แอฟลิเคชันอื่นที่มีสมบัติเหมือนกันก็ได้

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าใช้ห้องเรียน google classroom ตลอดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการสื่อสารหลักระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการสอน การทำกิจกรรม การมอบหมายงาน และการส่งงาน 

วิธีการส่งงานหรือกิจกรรม (Worksheet) ใน Google Classroom

 

  1. กิจกรรม การบ้าน งานที่มอบหมาย worksheet ให้ผู้เรียนส่งเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น  เว้นแต่จะกำหนดในคำสั่งเป็นอย่างอื่น
  2. ให้ส่งเป็นแนวตั้ง ตามลักษณะของงาน เพื่อให้สะดวกในการอ่าน
  3. การส่งงานลักษณะอื่น (รูปภาพ วีดิโอ) จะกำหนดในคำสั่งงานและระบุรายละเอียดวิธีส่งอย่างชัดเจน
  4. ต้องส่งงานภายในกำหนดเวลา ผู้ที่ส่งช้าจะได้รับการตรวจและพิจารณาคะแนนภายหลังกำหนดวันส่ง 1 สัปดาห์ และคะแนนจะถูกหักด้วยเหตุส่งงานช้ากว่ากำหนด
  5. ผู้ไม่ส่งงาน จะไม่ได้รับคะแนนในกิจกรรมนั้น ๆ 

หมายเหตุ ผู้ส่งงานคนใดไม่ปฏิบัติตาม จะหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน (ไม่นับรวมคะแนนความถูกต้องและการส่งงานตามกำหนดเวลาของงาน)