WELCOME
TO MULTIMEDIA

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

MORE

เกี่ยวกับสาขา

Speaker 1;

 


 

ด้านการเรียนการสอน

การเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความแตกต่าง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม  ปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีคณาจารย์ จำนวน 7 คน อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ช่วยวิทยากรตลอดการอบรม

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์

สาขาวิชาฯ มีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวาดภาพ ที่มีหุ่นต้นแบบเพื่อใช้ในการฝึกวาดภาพเบื้องต้น  กล่องไฟเพื่อใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัย เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติทั้งโปรแกรมด้านกราฟิก การเคลื่อนไหว 2 มิติ และการเคลื่อนไหว 3 มิต และห้องปฏิบัติการจับการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหว ที่จะนำไปสู่การทำ Animation 3D พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เม้าส์ปากกาเพื่อฝึกปฏิบัติวาดรูปลงในคอมพิวเตอร์และงานกราฟิกในรูปแบบอื่นๆ  นอกจากนั้นยังมีเครื่องพิมพ์ 3D เครื่องสแกน 3D คลีนเน็กซ์บ็อกซ์ กล้องจับความเคลื่อนไหว เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติในงานมัลติมีเดีย


 

คณาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Speaker 1

อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์

หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Speaker 2

อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Speaker 3

อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Speaker 4

อาจารย์ดลพร ศรีฟ้า

หัวหน้างานสหกิจ

Speaker 5

อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานหลักสูตร

Speaker 6

อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน และนำเทคนิค วิธีการที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการผลิตงานด้านมัลติมีเดีย โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ควบคู่ไปกับการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

Speaker 6

นักศึกษา

MT60/1

ติดต่อ

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
สอบถามเรา