มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” โดยผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านเครื่องยนต์ให้บริการแก่คนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลังจากการใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดีและนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเป็นหนึ่งกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานอธิการบดี