CG: เคมีวิเคราะห์

Introduction of Analytical Chemistry

เรื่อง : หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
สรุป : เคมีวิเคราะห์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลักการทางเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง เทคนิคการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีสถิติ เป็นต้น


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook Slideshare

Units and Concentration

เรื่อง : หน่วยพื้นฐานและความเข้มข้นของสารละลาย
สรุป : เลขนัยสำคัญและหน่วยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องการคำนวณค่าและการเตรียมสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลายที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ เช่น โมลาร์ นอร์มัล ppm ppb เป็นต้น


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare

Statistical Evaluation of Analytical Data

เรื่อง : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สรุป : ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จำนวนมาก อาจไม่สามารถใช้ในการรายงานค่าได้ทั้งหมด การประเมินความน่าเชื่อถือและการวิเคราะห์เชิงสถิติต้องนำมาใช้พิจารณาเพื่อความถูกต้องและความเที่ยงของข้อมูล


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare

Gravimetric Analysis

เรื่อง : การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
สรุป : การวิเคราะห์โดยน้ำหนักเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบดั้งเดิมที่อาศัยการชั่งน้ำหนักของสารบริสุทธิ์ที่สัมพันธ์ตามปริมาณสารสัมพันธ์กับสารที่สนใจ (analyte)


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare

Volumetric Analysis

เรื่อง : ปริมาตรวิเคราะห์
สรุป : ปริมาตรวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนที่เข้าทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจ หรือเรียกอีกชื่อว่า titrimetry


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare

Basic of Electrochemistry

เรื่อง : ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น
สรุป : ไฟฟ้าเคมี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสาร เรียกว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare

Basic of Spectroscopy

เรื่อง : หลักการพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปั
สรุป : วิธีวิเคราะห์ที่อาศัยการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic) กับสสาร เช่น การดูดกลืน (absorption) การเปล่งออก (emission) การเรืองแสง (fluorescence) และการกระเจิงแสง (scattering)


Download > Download เอกสาร

Presentation slide > Facebook  Slideshare