ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

คำชี้แจง >> มาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
การกำหนดมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อเป็นป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำการทดลองของนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติการวิจัยต้องศึกษาคู่มือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ และต้องทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงสามารถให้ทำการทดลองหรือมีคะแนนผ่านในบทปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัย  Click ระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย 


ปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการไทเทรต (Titrimetry)
การทดลองที่ 4.1 : การหาปริมาณคลอไรด์โดยวิธีของ Mohr

ปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการไทเทรต (Titrimetry)
การทดลองที่ 4.2 : การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ

ปฏิบัติการที่ 5 โพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน (Potentiometric titration)
การทดลองที่ 5.1 : การทำ potentiometric titration