องค์ประกอบที่ 1 : หน้าหลัก

หลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ตำแหน่งทางวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1)

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ    ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

>> เลือกแถบเมนูด้านซ้ายเพื่อดูหลักฐานการประเมินแต่ละด้าน
ที่รายการหลักฐาน
1.ตารางสอน ภาคการศึกษา 3/2562Click
2.ตารางสอน ภาคการศึกษา 1/2563Click
3.จัดทำ มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2563Click
4.การพัฒนาสื่อประกอบ มคอ.3 
 4.1 เคมีสำหรับวิศวกรClick
 4.2 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิตClick
 4.3 เคมีประยุกต์Click
 4.4 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรClick
 4.5 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตClick
5.จัดทำ มคอ.5 ปีการศึกษา 2/2562Click
6.จัดทำ มคอ.5 ปีการศึกษา 3/2562Click

2.1  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ที่รายการหลักฐาน
1.โครงการวิจัย เรื่อง การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยตัวดูดซับจากวัสดุชีวภาพ (สัดส่วนร้อยละ 60)Click
2.โครงการวิจัย เรื่อง สารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมจากดอกไม้ไทยกินได้ (สัดส่วนร้อยละ 30)Click
   

2.2 งานพัฒนาตำรา/หนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย

ที่รายการหลักฐาน
1.ตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 เรื่อง “Determination of Residual Heavy Metals in an Incinerator Bottom Ash from Municipal Solid Waste Power Plant” วารสาร Applied Mechanics and Materials, 901(2020)65-71 (ใช้ประเมินครั้งที่ 1)Click
2.หนังสือ เคมีวิเคราะห์: หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณClick
   
   

3.1  ภายในหน่วยงาน

ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนฯ โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย (จ.ราชบุรี)กรรมการ/วิทยากรClick
2.กรรมการตรวจผลงานประเภทโปสเตอร์และพิจารณาบทความ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกรรมการClick
 

3.2  ภายนอกหน่วยงาน

ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี  วันที่ 15 ก.ค.2563วิทยากรClick

 

 

3.3 บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.การให้บริการข้อมูลคำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ที่ปรึกษาClick
 
 

3.4 การบริการวิชาการตาม ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการสังคม

ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.บริการสังคมการเป็นวิทยากรภายนอก  ณ วพบ.สุพรรณบุรี  วันที่ 15 ก.ค.2563  นำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคมจำนวนเงิน 180 บาทวิทยากรClick
 
 
ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ตามเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)เข้าร่วมClick
2.ร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานกับสำนักงานเลขาคุรุสภาเข้าร่วมClick
3.เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเข้าร่วมClick
4.เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาเข้าร่วมClick
5.ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯเข้าร่วมClick
6.ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563เข้าร่วมClick
7.ร่วมทำบุญ ตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18 กันยายน 2563)เข้าร่วมClick
ที่รายการสถานะหลักฐาน
1.คณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปกรรมการClick
2.คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562กรรมการClick
3.คณะกรรมการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการClick
4.คณะอนุกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) กรรมการClick
5.การประชุมสาขาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563กรรมการClick
6.คณะกรรมการโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกรรมการClick
7.คณะกรรมการ โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนฯ โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย (จ.ราชบุรี)กรรมการClick
8.คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน วิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรกรรมการClick