ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายรายวิชา

อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพรรักษาโรค นวัตกรรมสิ่งทอและเทคโนโลยีเสื้อผ้า นวัตกรรมที่อยู่อาศัย และสุขภาพและโรคอุบัติใหม่

Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and clothing; residence innovation; health and emerging diseases

หน่วยที่ 1 อาหารและโภชนาการ
บทเรียน 1.1 อาหาร

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
 1. อาหารทั่วไป
 2. อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
 3. อาหารที่กำหนดให้แสดงฉลาก
 4. อาหารควบคุมเฉพาะ
 


GE2820102-Ch1_1-Foods โดย woravith.c

Link and Websites >>

กิจกรรม AL >>

 • WS01-1

แบบทดสอบ >>

หน่วยที่ 1 อาหารและโภชนาการ

บทเรียน 1.2 สารอาหาร
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสารอาหาร
 1. สารอาหารที่ให้พลังงาน
 2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
 3. สารอาหารเสริม
 


GE2820102-Ch1_2-Nutrition โดย woravith.c


Link and Websites >>

 • คาร์โบไฮเดรตสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย Click
 • ข้อแนะนำในการรับประทานโปรตีนในแต่ละวัน Click

กิจกรรม AL >>

 • WS01-2

แบบทดสอบ >>

หน่วยที่ 1 อาหารและโภชนาการ

บทเรียน 1.3 โภชนศาสตร์
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโภชนศาสตร์
 1. คุณค่าอาหารและหลักโภชนาการ
 2. ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
 3. อาหารเพื่อสุขภาพ
 4. วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร
 


GE2820102-Ch1_3-Nutrition โดย woravith.c

Link and Websites >>

กิจกรรม AL >>

 • WS01-3

แบบทดสอบ >>

หน่วยที่ 2 ยารักษาโรคและสมุนไพร

บทเรียน 2.1 ยารักษาโรค
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับยารักษาโรค
 1. ประเภทของยา
 2. ฉลากยาและเอกสารกำกับยา
 3. การใช้ยาอย่างปลอดภัย
 


GE2820102-Ch2_1-Medicine โดย woravith.c
Link and Websites >>

กิจกรรม AL >>

 • WS02-1

แบบทดสอบ >>

หน่วยที่ 2 ยารักษาโรคและสมุนไพร

บทเรียน 2.2 สมุนไพรรักษาโรค
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร
 1. สมุนไพรจากพืช
 2. สมุนไพรจากสัตว์
 3. สมุนไพรจากแร่ธาตุ
 


GE2820102-Ch2_2-Herbs โดย woravith.c

Link and Websites >>

 • สุขภาพดีกับสมุนไพรไทย ตอน ไพล [Youtube]
 • สุขภาพดีกับสมุนไพรไทย ตอน สรรพคุณมหัศจรรย์จากบัวบก [Youtube]

กิจกรรม AL >>

 • WS02-2

แบบทดสอบ >>

หน่วยที่ 2 ยารักษาโรคและสมุนไพร

บทเรียน 2.3 เครื่องสำอางและเวชสำอาง
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสำอางและเวชสำอาง
 1. ประเภทเครื่องสำอางและเวชสำอาง
 2. สารเคมีในเครื่องสำอาง
 3. สมุนไพรไทยที่ใช้ทางเครื่องสำอาง
 


GE2820102-Ch2_3-Cosmetics โดย woravith.c

Link and Websites >>

Worksheet >>

 • WS02-3

หน่วยที่ 3 วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บทเรียน 3.1 วัสดุสิ่งทอ
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอ
 1. บอกประเภทสิ่งทอ
 2. บอกเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์
 3.  
 


GE2820102-Ch3_1-Textile โดย woravith.c

Link and Websites >>

Worksheet >>

 • WS03-1

หน่วยที่ 3 วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บทเรียน 3.2 นวัตกรรมสิ่งทอ
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอ
 1. บอกผลิตภัณฑ์สิ่งทอฉลาด
 2. บอกนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว
 


GE2820102-Ch3_2-Textile Innovation โดย woravith.c

Link and Websites >>

Worksheet >>

 • WS03-2

หน่วยที่ 3 วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บทเรียน 3.3 เครื่องนุ่งห่ม
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม
 1. บอกวิวัฒนาการเครื่องนุ่งห่มไทย
 2. ศิลปและวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย
 3. มารยาทในการแต่งกายที่พึงประสงค์

GE2820102-Ch3_3-Cloting โดย woravith.c
Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS03-3

หน่วยที่ 4 นวัตกรรมที่อยู่อาศัย

บทเรียน 4.1 ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัย
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 1. บอกภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยสี่ภาค
 2. บอกบ้านดิน
 3. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อยู่อาศัย

GE2820101-Ch4-1-Residence Wisdom โดย woravith.c
Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS04-1

หน่วยที่ 4 นวัตกรรมที่อยู่อาศัย

บทเรียน 4.2 นวัตกรรมประหยัดพลังงาน
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมประหยัดพลังงาน
 1. บอกนวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้าง
 2. บอกนวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

GE2820101-Ch4-2-Energy-Saving Innovation โดย woravith.c
Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS04-2

หน่วยที่ 4 นวัตกรรมที่อยู่อาศัย

บทเรียน 4.3 นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 1. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าชาญฉลาด

GE2820102-Ch4-3-Green Innovation โดย woravith.c

Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS04-3

หน่วยที่ 5 สุขภาพและโรคอุบัติใหม่

บทเรียน 5.1 สุขภาพ
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
 1. ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ
 2. สุขภาวะทางจิต
 3. การดูแลสุขภาพ
 


GE2820102-Ch5_1-Health โดย woravith.c

Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS05-1

หน่วยที่ 5 สุขภาพและโรคอุบัติใหม่

บทเรียน 5.2 คุณภาพชีวิต
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
 1. บอกความหมายและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
 2. บอกการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE2820102-Ch5_2-Life Quality โดย woravith.c
Link and Websites >>

 • xxx

Worksheet >>

 • WS05-2

หน่วยที่ 5 สุขภาพและโรคอุบัติใหม่

บทเรียน 5.3 โรคอุบัติใหม่
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่
 1. ความหมายโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
 2. บอกประเภทโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
 3. บอกการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
 


GE2820102-Ch5_1-Health โดย woravith.c


Link and Websites >>

Worksheet >>

 • WS05-3