CG: EngChem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2563

หน่วยที่ 1 พื้นฐานทฤษฎีอะตอม

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ประเภท : JPG
จำนวน : 20 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563

Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 2 ปริมาณสัมพันธ์

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์
ประเภท : JPG
จำนวน : 22 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563

Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 3 สมบัติพีริออดิก

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับตารางธาตุและสมบัติพีริออดิก
ประเภท : JPG
จำนวน : 20 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เมษายน 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 4 พันธะเคมี

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
ประเภท : JPG
จำนวน : 25 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563

Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP1) สมบัติแก๊ส

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับแก๊ส
ประเภท : JPG
จำนวน : 23 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP2) ของแข็ง

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวของแข็งและโครงสร้างผลึก
ประเภท : JPG
จำนวน : 32 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 5 (EP3) ของเหลวและสารละลาย

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับของเหลวและสารละลาย
ประเภท : JPG
จำนวน : 22 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 6 (EP1) สมดุลเคมี

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับสมดุลเคมี
ประเภท : JPG
จำนวน : 19 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 6 (EP2) จลนพลศาสตร์

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ประเภท : JPG
จำนวน : 17 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563
Download  Facebook    Slideshare

หน่วยที่ 7 สมดุลกรด-เบส

เรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกัสมดุลกรด-เบส
ประเภท : JPG
จำนวน : 28 หน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2563
Download Facebook Slideshare