Online-EngChem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน

Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry; periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium.

บทเรียน 1.1 โครงสร้างอะตอม

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างอะตอม
 1. บอกแบบจำลองอะตอม
 2. บอกเลขเชิงอะตอม และมวลอะตอม
 3. บอกไอโซโทป

Download >>
Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 1.2 โครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม
 1. อธิบายเลขควอนตัม
 2. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
 3. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

Download >>


Website :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 2.1 พื้นฐานปริมาณสัมพันธ์

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานปริมาณสัมพันธ์
 1. อธิบายอะตอม โมเลกุลไอออน
 2. อธิบายมวลเชิงอะตอม มวลเชิงโมเลกุล
 3. คำนวณเกี่ยวกับโมล

Download >>
Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 2.2 สมการเคมี

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมการเคมีและการคำนวณปริมาณสัมพันธ์
 1. บอกประเภทสมการเคมี
 2. อธิบายการดุลสมการเคมี
 3. คำนวณเกี่ยวกับสารกำหนดปริมาณ
 4. คำนวณเกี่ยวกับผลผลิตร้อยละ

Download >>Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 3.1 สมบัติพีริออดิก

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมบัติพีริออดิก
 1. บอกวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุ
 2. อธิบายตารางธาตุปัจจุบัน
 3. อธิบายแนวโน้มสมบัติของธาตุตามตารางธาต

Download >>Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 3.2 ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ และโลหะแทรนซิชัน

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน
 1. อธิบายธาตุเรพรีเซนเททีฟ
 2. อธิบายอโลหะ
 3. อธิบายโลหะแทรนซิชัน

Download >>Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 4.1 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล
 1. อธิบายพันธะไอออนิก
 2. อธิบายพันธะโคเวเลนซ์
 3. อธิบายพันธะโลหะ

Download >>

Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 4.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
 1. อธิบายแรงแวนเดอร์วาลส์
 2. อธิบายพันธะไฮโดรเจน

Download >>


Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 5.1 แก๊ส

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมบัติแก๊ส
 1. คำนวณเกี่ยวกับกฎของแก๊ส
 2. อธิบายทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส
 3. อธิบายพฤติกรรมของแก๊สจริง

Download >>

Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 5.2 ของแข็ง
จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป) ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างผลึก
 1. บอกประเภทของแข็ง
 2. คำนวณเกี่ยวกับระบบผลึก
 3. อธิบายโครงสร้างผลึกสามัญบางชนิด
Download >>
« 1 of 2 »
Link and Websites :
 • Microsoft Teams
Worksheet :

บทเรียน 5.3 ของเหลวและสารละลาย

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจของเหลวและสารละลาย
 1. อธิบายของเหลว
 2. อธิบายเกี่ยวกับสารละลาย

Download >>

Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 6.1 สมดุลเคมี

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมดุลเคมี
 1. อธิบายภาวะสมดุล
 2. คำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
 3. อธิบายหลักเลอชาเตอลิเอร์

Download >>


Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน 6.2 จลนศาสตร์เคมี

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจจลนศาสตร์เคมี
 1. อธิบายทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมี
 2. คำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา
 3. คำนวณเกี่ยวกับอันดับของปฏิกิริยา

Download >>

 • Slideshare

Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน  7.1 สมดุลกรด-เบส

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมดุลกรด-เบส
 1. อธิบายนิยามกรด-เบส
 2. คำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่การแตกตัวของกรด-เบส
 3. คำนวณเกี่ยวกับค่า pH
 4. คำนวณเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส

Download >>


Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

บทเรียน  7.2 สมดุลไอออน

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
 1. เพื่อให้เข้าใจสมดุลไอออน
 1. คำนวณเกี่ยวกับสมดุลของเกลือ
 2. คำนวณเกี่ยวกับไฮโดรไลซีส
 3. คำนวณเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์

Download >>

Link and Websites :

 • Google Meets

Worksheet :

 • WS15 [pdf]