Workload : หน้าหลัก

แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ    ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

เลือกแถบเมนูแต่ละภาระงาน

ภาระงานสอน (ไม่เกิน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายการ ภาระงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์) ระบุหมายเลขข้อตามประกาศฯ หลักฐาน
แผน ผล
1. ภาระงานสอน ภาคการศึกษา 3/2562 12.5 1 Click
2. ภาระงานสอน ภาคการศึกษา 1/2563 64 1 Click
รวม 76.5

สรุปภาระงาน (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

ภาระงาน จำนวนภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
จำนวนภาระงานที่ตามเกณฑ์กำหนด
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
หมายเหตุ
1. ภาระงานสอน 76.5 25
2. ภาระงานวิจัยและวิชาการอื่น 13 10
3. ภาระงานบริการวิชาการ 12.61 5
4. ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3.5 3.5
5. ภาระงานอื่นๆ 29.2 5
6. ภาระงานของกลุ่มผู้บริหารและการเป็นคณะกรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 4 (4-12) 15 15
ภาระงานรวมทั้งสิ้น 149.81 63.5