องค์ประกอบที่ 2: หน้าหลัก

หลักฐานการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ (องค์ประกอบที่ 2)

ชื่อผู้รับการประเมิน   ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

ตำแหน่ง/ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> เลือกแถบสมรรถนะแต่ละด้านบนเมนู

สมรรถนะหลัก
(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

ระดับสมรรถนะที่แสดงออก

หลักฐาน/พฤติกรรมบ่งชี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน

ระดับที่ 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1  มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาแสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือ ข้อแนะนำอย่าง กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้
ระดับที่ 2  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และทำงานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 3  แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และทำการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครได้ทำมาก่อน
ระดับที่ 5  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้

4 4 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่องานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและดำเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะที่กำหนดเวลาในภาระหน้าที่ประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายในทุกกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ
3. ไม่มีงานที่รับผิดชอบตกค้างหรือไม่ส่งตามกำหนดเวลา ทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวมระดับสาขาและระดับคณะ
4. นำระบบคลาวด์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้น ทำงานได้สะดวกขึ้น ทั้งทำงานในลักษณะงานส่วนตัวและการทำงานเป็นทีม
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Click)
6. พัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอน powerpoint และเอกสารประกอบการสอน อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผ่าน slideshare ซึ่งมีผู้สนใจดาวน์โหลดจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่การสอนในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (Click)
7. เริ่มพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ inforgraphic ที่เน้นรูปภาพ สี และการออกแบบ เพื่อเพิ่มความสนใจของผู้เรียน ซึ่งยังไม่มีใครทำมาก่อนในองค์กร เผยแพร่ใน https://www.facebook.com/ChemoGraphics  (Click)
https://www.canva.com ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องอาหาร (Click)
8. พัฒนาระบบการบันทึกสารเคมี
9. พัฒนาระบบการบันทึกการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
10. ปรับปรุงวิธีการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom โดยนำมาใช้ในการสอน การทำกิจกรรม การสอบ ตลอดภาคการศึกษา
11. ผลิตสื่อการสอนรูปแบบคลิปวีดิโอ บทเรียนเคมีสำหรับวิศวกรหลายบทเรียน เผยแพร่ในช่อง youtube ตัวอย่าง โครงผลึก (Click)